A través del present avís, ARAMIS, SL (en endavant ARAMIS) amb NRT L-709869-T  i domicili a Josep Viladomat, 36 3.1., AD700 Escaldes-Engordany (Andorra), informa als usuaris en compliment de l’article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc Web per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc Web i, si s’escau, si els usuaris expressament omplen el formulari de contacte, remetre’ls informació sobre els productes de ARAMIS que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament a ARAMIS per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, ARAMIS podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins al moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

ARAMIS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, ARAMIS es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

ARAMIS informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ARAMIS disposi del consentiment exprés de l’usuari

Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a ARAMIS amb domicili Josep Viladomat, 36, 3.1. AD700 Escaldes-Engordany (Andorra) i / o electrònica enviant un correu electrònic a info@aramis.ad en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que ARAMIS prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

ARAMIS es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.